Förskoleklass

Handlingsplan för inskolning av förskoleklass på Fyren

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar.

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förskoleklass ska stimulera elevers utveckling och lärande och att förbereda dem för fortsatt utbildning

 

Hur ser verksamheten ut?

Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan.

Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

 

Vad styr förskoleklassen?

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.

De två första delarna - Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer -

gäller för förskoleklassen och fritidshemmet

Några exempel:

• respektera andra människors egenvärde,

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet och

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Förskoleklassen har inga kunskapskrav att uppnå.

Mer information:

Finns att ladda hem: ”Information till föräldrar: Förskoleklassen är till för ditt barn”

Broschyren vänder sig till föräldrar och informerar om förskoleklassen och vilket uppdrag förskoleklassen har.

www.skolverket.sePrevious page: Skolgården byggs om
Nästa sida: Blanketter