Rastverksamhet

Under varje förmiddagsrast finns två rastlekvärdar ute på skolgården, som anordnar olika planerade rastaktiviteter

varje vecka. Under de flesta lunchrasterna finns en rastlekvärd som fortsätter aktiviteten eller anordnar en eller flera lekar.

Aktiviteterna planeras för en vecka i taget och upprepas varje dag under en vecka.

Rastverksamheten är en del i Fyrens främjande och förebyggande trygghetsarbete.

Syfte och mål för rastverksamheten

Syftet med rastverksamheten är att stärka elevernas trygghet och stimulera rörelsebehovet hos eleverna.

Det är också ett sätt att förebygga kränkande behandling, utanförskap och konflikter under skoldagen.

Målet är att eleverna ska påverka innehållet i rastverksamheten genom att ge egna förslag till innehåll, att  ge

fler tillfällen till rörelse, att det finns trygga pedagoger som förebygger kränkande behandling, utanförskap och

konflikter, samt att nyttja kultur- och föreningslivet i verksamheten.

 

I Lgr 11 står att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen

för hela skoldagen, visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt

arbetssätt, samt medverka till att utveckla eleverna känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor

också utanför den närmaste gruppen.