Elevhälsa

Fyren EkAlmen har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolledning, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator.

Elevhälsoteamets mål är att främja en god hälsa och ett gott lärande i skolan.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och hjälper till i ärenden som kräver mer samlad kompetens för

bedömning av fortsatta åtgärder.


Rektor har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsoarbete.

Specialpedagogen arbetar i nära samarbete med övrig personal i elevhälsan samt med pedagoger och elever.

Arbetet baseras på ett förebyggande och främjande förhållningssätt.

Specialpedagogen arbetar med varierade frågor som rör elevens hela skolsituation, ex. pedagogiska kartläggningar,

samtal, utredningar, screening, undervisning och råd och stöd.

Du som vårdnadshavare kan kontakta specialpedagogen om du har frågor eller behöver råd i frågor som rör ditt barn.

Skolhälsovården (skolsköterska och läkare) arbetar främst förebyggande men erbjuder även särskilda

hälsobesök där vi följer barnets hälsa och utveckling under skoltiden.

Detta sker i förskoleklass, skolår 2 samt skolår 4 för barnen på Fyren Ekalmen.

Skolans kurator kan du kontakta när du känner att du behöver någon att prata med.

Vissa barn söker själva upp kuratorn på skolan för samtal men det går också bra att som förälder

vända sig direkt hit. I de fall en lärare ser att det vore bra för en elev att träffa kuratorn för enskilda

samtal kontaktas föräldrarna först. Varför skolkuratorn kontaktas kan handla om svårigheter och problem

i skolan, i hemmet eller på fritiden. Det kan exempelvis handla om skolsituationen, nedstämdhet,

mobbing- och utanförskap, sjukdom, missbruk, kompis- och föräldrarelationer.

 

Skolläkare finns att tillgå via skolsköterskan och skolpsykolog finns att tillgå via rektor.

 

All personal på skolan har anmälningsplikt till socialtjänsten när det finns misstanke om att "barn far illa".

 

Marie Einarsson, rektor

Hanna  Rådehed, skolledare, lärare

Febe Westling, specialpedagog, telefon: 073 66 07 868

Veronica Finnanger, skolkurator, telefon: 076-56 99 53, Veronica arbetar tisdagar och torsdagar

Anna Sjönvall, skolsköterska, Anna arbetar måndagar, onsdagar och torsdagar


Skolläkare, Peter Ledstam Peter kontaktas via skolsköterskan.

Skolpsykolog, Pe-O Svensson Pe-O kontaktas via rektor.


Previous page: Bibliotek
Nästa sida: Studiebesök