Elevhälsan

Fyren EkAlmen har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolledning, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator. Elevhälsoteamets mål är att främja en god hälsa och ett gott lärande i skolan. Teamet träffas regelbundet och hjälper till i ärenden som kräver mer samlad kompetens för bedömning av fortsatta åtgärder.

Rektor har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsoarbete.

Specialpedagogen arbetar i nära samarbete med övrig personal i elevhälsan samt med pedagoger och elever. Arbetet baseras på ett förebyggande och främjande förhållningssätt. Specialpedagogen arbetar med varierade frågor som rör elevens hela skolsituation, ex. pedagogiska kartläggningar, samtal, utredningar, screening, undervisning och råd och stöd. Du som vårdnadshavare kan kontakta specialpedagogen om du har frågor eller behöver råd i frågor som rör ditt barn.

Skolhälsovården (skolsköterska och läkare) arbetar främst förebyggande men erbjuder även särskilda hälsobesök där vi följer barnets hälsa och utveckling under skoltiden. Detta sker i förskoleklass, skolår 2 samt skolår 4 för barnen på Fyren Ekalmen.

Skolans kurator kan du kontakta när du känner att du behöver någon att prata med. Vissa barn söker själva upp kuratorn på skolan för samtal men det går också bra att som förälder vända sig direkt hit. I de fall en lärare ser att det vore bra för en elev att träffa kuratorn för enskilda samtal kontaktas föräldrarna först. Varför skolkuratorn kontaktas kan handla om svårigheter och problem i skolan, i hemmet eller på fritiden. Det kan exempelvis handla om skolsituationen, nedstämdhet, mobbing- och utanförskap, sjukdom, missbruk, kompis- och föräldrarelationer.

Skolläkare finns att tillgå via skolsköterskan och skolpsykolog finns att tillgå via rektor.

All personal på skolan har anmälningsplikt till socialtjänsten när det finns misstanke om att ”barn far illa”.

Fyren EkAlmens Elevhälsoplan 23/24

 

Marie Einarsson

Marie Einarsson, rektor

Hanna Rådehed

Hanna Rådehed, skolledare, lärare

Marie Hjerpe

Marie Hjerpe, skolsköterska

Maria Ring

Maria Ring, skolkurator

Lee Claesson

Lee Claesson, speciallärare

Peter Ledstam, skolläkare

Peter kontaktas genom skolsköterskan

Jenni Barrington, skolpsykolog

Jenni kontaktas genom rektor