Fyrenpedagogiken

”När eleverna vet målet och på olika sätt tar sig dit med hjälp av uppmuntrande vuxna som tar tillvara på deras inre drivkraft, ger det trygga och ansvarsfulla elever med goda självkunskaper, väl förberedda att möta framtiden”.

Grundsyn

Vår skolas sammanhållande idé kännetecknas av medvetenhet kring lärandet – en målmedveten skola.

Vår pedagogiska grundsyn tar sitt språng från Vygotskys teorier där samtalet är centralt.

Vårt ledarskap är ett humanistiskt ledarskap.

Fyrenpedagogiken i praktiken

Fyrens ledljus

Våra ledljus, Trygghet, Ansvar, Drivkraft och Självkunskap, genomsyrar hela skolans verksamhet.

Ledljusen är viktiga för den personliga utvecklingen, som i sin tur leder till en god kunskapsutveckling.

Läs mer

Entreprenöriellt lärande – E.L.

Vi arbetar med ett entreprenöriellt lärande bland annat genom att uppmuntra elevernas egna idéer och inre drivkraft. Vi tror på att eleverna vill och kan och vi säger oftare ja till deras idéer än vi säger nej.

Det är viktigt att eleverna känner att de är med och påverkar i vardagen.

Vi lyssnar på eleverna och tar tillvara på deras förslag och idéer.

Olika sätt att lära – M.I.

Vi arbetar med att det finns olika sätt att nå mål.

Vi har omsatt Howard Gardners teori om multipla intelligenser i praktiken. Teorin om multipla intelligenser är något som avspeglar sig i vårt pedagogiska arbete, eftersom det är en syn på människan och lärandet. Det handlar om att stärka elevernas självkänsla och självtillit, vilket leder till ett ökat självförtroende.

Flexibelt lärande

Vi jobbar med ett flexibelt sätt att lära.

Eleverna får vid olika tillfällen jobba där de befinner sig i sin utveckling, för att få ut maximalt av undervisningen och komma vidare i sitt lärande. Flexibelt lärande innebär att vi sätter elevernas kunskapsutveckling i centrum i stället för studietiden.

Vad eleverna gör och hur de arbetar för att nå målen är viktigare än att de gör det på en viss bestämd tid som är lika för alla.

Ledarskap

Att vara pedagog är att vara ledare, en vägvisare – en fyr.

Att vara pedagog är också att vara en lots, en personlig lots för elevers utveckling.

Vi jobbar med ett tydligt ledarskap för att få fungerande elevgrupper, personlig utveckling och ett framgångsrikt skolkoncept.

Elever är också ledare, vägvisare – fyrar, för yngre barn.

Vi jobbar med att vara förebild som elev både när det gäller socialt beteende och kunskapsprestationer.

Lotssamtal och IUP

Vi arbetar med lotssamtal – samtal där elevens utveckling är i fokus och där den vuxne pedagogen (som vi kallar elevens personliga lots) vägleder i samtalet för att eleven ska hitta sin väg mot godare resultat. Eleverna får regelbundet samtala enskilt med sin personliga lots för att på så sätt få hjälp i sin egen personliga utveckling. Vad är målet? Var är jag? Vad är mitt nästa steg? är centrala frågor.

Vi arbetar regelbundet varje vecka med lektionspass då arbetet fokuseras kring varje elevs mål utifrån sin IUP. IUP:n upprättas vid utvecklingssamtalet tillsammans med vårdnadshavare, elev och pedagog och följs upp vid lotssamtal tillsammans med elev och pedagog eller vid nästa utvecklingssamtal.

Lärande miljö

Vår skola är ritad och byggd utifrån vår pedagogiska idé. Det är viktigt att få arbeta på en plats där medlen passar målen.

Skolan är indelad i fyra ankare med tillhörande rum och större arenor.

Vi tror på att material ska vara lättillgängligt och att datorn är ett självklart arbetsredskap.

Vi tänker att vi kan lära oss ute likväl som inne och tar vara på skolans utomhusmiljö och den vackra natur vi har i närområdet. Vi vill att eleverna ska få vara med och upptäcka både skogen och sjön med dess rika växt- o djurliv.

En bra relation till naturen är grunden till en miljömedveten livsstil.