Studiero

När det gäller undervisningen finns det flera delar som är viktiga för att skapa studiero. Särskilt viktigt är det att läraren har kunskap om elevernas individuella förutsättningar och behov och anpassar undervisningen efter det. En annan del handlar om att göra eleverna delaktiga så att de får möjlighet att förstå undervisningsinnehållet utifrån egna erfarenheter.

Studiero främjas också av en undervisning som är varierad och att det är tydligt för eleverna vad de ska arbeta med under lektionen för att skapa ett gemensamt fokus på det som ska göras.

Slutligen är det viktigt att läraren arbetar med att skapa goda relationer i klassen, mellan eleverna men också mellan läraren och eleverna. I relationsskapandet ingår också att ge eleverna stöd i de känslor av såväl framgång som bakslag som kan följa i lärandets spår.

Hämtat från Skolverket: ”Skapa studiero i klassrummet”.

Vi på Fyren har under några år valt att satsa mycket på att utveckla verktyg för studiero, i kombination med det ovan.

Här nedan kommer en förklaring till de flesta av våra studieroverktyg som vi använder oss av dagligen på Fyren. Vi hoppas att ni genom detta får mer förståelse för de verktyg vi har och hur vi jobbar. Du är också alltid välkommen att besöka oss för att se hur vi jobbar med studieroverktygen under elevernas skoldagar.

Time-timer och städlåt

Time-timer är en visuell tidtagare som visar hur lång tid det är kvar av arbetstiden på passet alternativ hur lång tid man har på sig att städa (plocka undan efter en uppgift, t.ex. lägga tillbaka pennor, sudd, datorer eller Ipads) när lektionen är slut. Vi har både digitala time-timers och analoga som tydligt visar hur lång tid det är kvar.

timetimer

Med en städlåt menas att vi pedagoger sätter igång en låt som antingen gruppen eller vi pedagoger valt och när låten startar, vet eleverna om att de ska börja avsluta sitt arbete och städa bort materialet de arbetat med. Detta för att göra städningen roligare och ett tydligt tecken på att lektionsarbetet är slut.

Hälsning

Varje morgon och efter varje rast innan eleverna kommer in i basrummet möter pedagoger eleverna med en hälsning vid dörren. En hälsningsfras som ”god morgon”, ”hej”, en ögonkontakt och/ eller ett leende.

hälsning

En hälsning gärna med fysisk kontakt, t.ex. handslag, armbågshälsning eller high five, förekommer också för att tydligt visa att man har uppmärksammat alla elever och att den enskilde eleven ska känna sig sedd. Detta gör vi för att skapa en bra start på lektionen och som ett tydligt avbrott mellan rast och jobb.

3 före handen

 ”3 före handen” är en skylt vi sätter upp som ett komplement till den instruktion som redan finns på tavlan. Syftet är att barnen ska ta sig vidare i sitt arbete, jobba mer självständigt och lära av andra.

treforehanden

”3 före handen” påminner eleverna att de ska:

1. Läsa på tavlan

2. Tänka själv

3. Fråga en kompis

Räck upp handen om eleven fortfarande inte kommer vidare med uppgiften.

Ljudnivåskyltar

Vi har gemensamma ljudnivåskyltar på hela Fyren. Detta för att det ska vara tydligt med vilken ljudnivå som ska gälla vid olika typer av arbete. Ibland kan man tro att studiero alltid betyder tyst, men så är inte fallet. Det beror helt på vad man jobbar med och vilket syfte man har med lektionen.

ljudskyltar

Tyst: Används vid t.ex. instruktioner, individuell läsning, utvärderingar.

Viska: Används vid t.ex. pararbeten, EPA-metoden.

Lågt prat: Används vid t.ex. grupparbete, diskussionstillfällen, lunch.

Bordsskärmar

bordsskärm1

För att bidra till en god studioro under lektionerna har eleverna möjlighet att använda sig av bordsskärmar.

En bordskärm är en skärm med utvikbara sidor som kan skärma av eleven på tre sidor. Bordsskärmen är gjord av ett ljudisolerat material som dämpar ljud runt omkring. I varje Ankare finns det bordsskärmar som eleverna i samråd med pedagog kan använda sig av för att skärma av sig vid sin arbetsplats.

bordskärm2

Bordskärmen kan eleven använda sig av när man behöver fokusera extra vid uppgift, vid utvärderingar eller när en elev känner ett behov av att avskärma sig.

Rörelsehörnan

rörelse 1

För att få en god studiero i alla basgrupper har varje ankare en yta som kallas för ”rörelsehörnan”.

rörelse 2

Till rörelsehörnan kan en elev komma under några minuter och röra på sig för att göra sig av med lite energi, för att sedan kunna återgå till uppgiften och arbeta koncentrerat.

rörelse 3

Om en elev ska gå till rörelsehörnan får eleverna låna en timer från oss lärare och göra olika rörelser vid hörnan under några minuter. Vi har satt upp bilder på väggen med förslag på rörelseövningar som eleven kan göra under sin paus.

VAD, HUR, SEN?

Eleverna behöver veta VAD de ska göra under en lektion.

De behöver veta HUR de ska göra för att klara av uppgiften.

När de sedan är klara med uppgiften behöver de veta vad de ska göra SEN.

bildstöd

Vi arbetar därför med just de orden, VAD, HUR, SEN, eller SKA, KAN, SKULLE KUNNA, som ett förtydligande i undervisningen. Här förtydligar vi på tavlan med både bildstöd och text för att göra det så tydligt som möjligt för eleverna.

Hjälpkort

gultkort

Hjälpkorten är ett kort, som är orange på ena sidan och grönt på andra, som eleverna kan använda istället för att räcka upp handen. Eleverna har kortet framför sig på bordet med den gröna sidan uppåt om de arbetar på, men om de behöver hjälp kan eleven vända på kortet och visa den orangea sidan upp för att signalera att de vill ha hjälp. Detta är för att eleven inte ska behöva räcka upp handen under en längre tid. Kortet kan även användas genom formativ bedömning, t.ex. genom att svara ja/nej, sant/falskt vid påståenden.

grönt kort

Sittkudde

sittkudde 2

Om en elev har svårt att koncentrera sig har varje basgrupp ett antal sittkuddar tillgängligt i rummet. Sittkuddarna är ett hjälpmedel som eleverna, i samråd med lots och pedagog, får använda under lektionerna för att hålla koncentrationen.  

sittkudde 1

Handuppräckning

 

För att få mer aktivt tänkande elever på lektionerna samt på sikt få mer muntlig delaktighet i basrummen, har vi två olika sätt att räcka upp handen.

Om man räcker upp handen med öppen hand, då vill man gärna få ordet och svara.

Om man räcker upp handen med knuten hand, då vill man visa att man har tänkt och har ett svar i huvudet, men vill inte säga det inför alla.

handupp

Det är alltså ett led i att visa mer delaktighet och ett steg till att våga svara inför många. Tidigare fanns bara att svara (räcka upp handen) eller att inte alls svara (att inte göra något), genom detta finns nu ett mellanläge i riktning mot att vilja svara.

Fokusplats

För att bidra till en god arbetsro under lektioner finns det i varje ankare platser där, elever i samråd med pedagog, kan sitta och arbeta med lektionsmaterial under lektioner. Arbetsplatserna är oftast avskärmade för att eleven ska få hjälp och stöttning att skärma av olika sinnesintryck som kan distrahera elevens fokus. 

fokusplats

Fokusplats kan också vara en plats där eleven själv känner att den lättare kan koncentrera sig och fokusera på lektionens innehåll. En sådan plats är alltid överenskommet med en pedagog och kan finnas både i basrummet eller ankaret.

Hörselkåpor

I varje basrum finns det en uppsättning hörselkåpor som ska bidra till god studiero för alla elever. Hörselkåporna är gjorda för att dämpa en del av ljuden runt omkring för att eleverna ska kunna fokusera på arbetet. Hörselkåpor får användas i samråd med lots eller undervisande pedagog vid enskilt arbete.

hörselkåpor

Tecken

Här på Fyren använder vi oss av tecken när vi vill ge instruktioner till eleverna. Eleverna får i början av varje hösttermin en genomgång av de tecken vi använder mest.

Vi använder oss till exempel av tecknet för att gå på toa – ett litet kors nedanför axeln. På så vis behöver inte eleven, om hen inte vill, komma fram och fråga inför hela klassen utan när eleven har lärarens uppmärksamhet kan hen bara göra tecknet och få en liten nick av läraren att det är okej att gå.

 Vi använder oss även av tecken för att ge information som till exempel sitta, , samling, lugn, lyssna, gå på toaletten, tyst och städa. Med hjälp av dessa tecken skapar vi pedagoger en lugnare miljö under elevernas dag på Fyren.

Hanna toa

Tecknet för att gå på toaletten

Hanna städa

Tecknet för att börja städa ihop

Slumpa utgångar

Här på Fyren använder vi oss av att slumpa/lotta utgångar ut ur och i basrummet, till t.ex. rast, lunch men även för att hämta material. Detta för att minska ljudnivån och trängseln kring olika förflyttningar.

lotteri 2

Vi använder oss t.ex. glasspinnar med elevernas namn på, ett hjul som lottar fram namn och olika slumpmässiga ämnen som antal bokstäver i namnet, färg på kläder, udda och jämna tal på hus/lägenheten m.m.

Fokussaker

En fokussak är en liten sak eleven kan använda för att sysselsätta händerna med under tiden en genomgång hålls. Det är oftast något litet, mjukt, ljudlöst och lättillgängligt att ta fram och undan. Det kan t.ex. vara en ritbok, en tygbit eller en klämsak. 

För att få använda en fokussak, vid behov, ska en överenskommelse mellan elev och lots finnas.

fokuslåda