Fyrens vision och ledljus

Fyrens vision

Fyren EkAlmen vägleder eleven att finna verktyg och mod att möta och utveckla framtiden, genom våra ledljus TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP.

Fyrens ledljus

Våra ledljus, TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP genomsyrar hela skolans verksamhet. Ledljusen är viktiga för den personliga utvecklingen, som i sin tur leder till en god kunskapsutveckling.

Trygghet

Vi vill att varje elev känner sig trygg med vuxna och kamrater runt omkring.

Vi vill att varje elev känner sig sedd och respekterad. Eleven blir hälsad på, känner sig omtyckt och har gott självförtroende med en god självbild. Eleven vet också vad man får och inte får.

Vi vill skapa en inre trygghet hos varje elev som gör att man blir trygg när man ställs inför en ny och otrygg miljö.

Ansvar

Vi vill att varje elev visar respekt för sina kamrater genom att ta hand om varandra och bidra till kamratskap och arbetsro.

Eleven tänker på sina handlingar och sitt beteende och vårdar sitt språk.

Eleven tar också ansvar för sina saker och förmedlar information.

Varje elev får växa i sitt ansvarstagande både till sig själv och till andra.

Drivkraft

Vi vill att varje elev hittar sin egen drivkraft och utmanar sig själv. Vi vill uppmuntra elevens egna idéer och personliga utveckling.

Varje elev är kreativ och ser lösningar och möjligheter och vill gå från tanke till handling.

Självkunskap

Självkunskap handlar om att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.

Vi vill att varje elev känner stolthet och tror på sig själv.

Eleven har mod, självinsikt och självkännedom.

Vi jobbar med att eleven ska bli medveten om vilka mål man har och på vilka sätt man kan lära sig för att komma dit. Eleven reflekterar tillsammans med vuxna över vad som är nästa steg och hur man jobbar för att nå det.

Eleven vet vad man kan, vad man har lärt sig och hur man använder sin kunskap.