Månadsbrev januari – Trygghet

Trygghet. Hur jobbar vi på Fyren med det? Givetvis kan ett infobrev inte innehålla allt vi gör kring detta, men här nedan beskriver vi några delar av Fyrens arbete.

Varje termin gör eleverna en trygghetsenkät. Den är utformad av skolans Trygghetsteam (se bild på hemsidan vilka de är) och eleverna fyller i den basgruppsvis, dock inte anonymt. Detta är för att vi ska kunna följa upp med eleven, det som känns otryggt. För oss är det viktigt att inte bara konstatera otrygghet, utan att också göra något åt det.

Enkätfrågorna är lite olika formulerade för de yngre och de äldre eleverna. Förra terminens resultat visade generellt på ett mycket positivt resultat. Drygt 90% av eleverna på Båten och Vattnet känner sig glada när de kommer till skolan och när de är på lektionen. Nästan 90% känner sig också trygga på rasterna. På Kusten uttrycker 97 % av eleverna att de känner sig trygga i skolan och med de vuxna på skolan. Större delen (85%) av Kustens elever upplever att de alltid eller ganska ofta har arbetsro på lektionerna.

På Hamnen är 99% av eleverna trygga med verksamheten.

På Fyrens fritidshem Hamnen, likväl som under skoltid, finns tydliga rutiner som är väl kända för eleverna. Personalen på Hamnen samtalar ofta med barnen om hur man ska vara mot varandra, vilka spelregler vi har, vad som gäller i varje rum och regler för olika lekar. Detta stärker också tryggheten på Hamnen. 

När vi lotsar har våra återkommande individuella lotssamtal med eleverna, handlar alltid våra inledande frågor om trygghet. Hur trivs du? Känner du dig trygg? Är det något som oroar dig? Det är viktigt att känna sig trygg för att kunna lära. Ibland blir eleven tryggare direkt när de berättar, utifrån att det kan vara en ”enkel” lösning på deras oro eller att det känns bättre när man vågat berätta, men ibland kan det också vara lite svårare att direkt hitta en lösning. Det är oavsett viktigt att det finns stunder för att prata om det som oroar och att bli lyssnad till och att känna att det man som elev säger har en trygg och pålitlig mottagare som vill hjälpa och förstå.

Under rasterna har vi rastvärdar och vi har delat in skolgården i tre olika zoner, där det alltid finns en vuxen rastvärd med gul väst i varje zon. Dennes uppgift är att finnas som en trygg vuxen, hjälpa eleverna att agera juste mot varandra och hjälpa om någon skadat sig eller är ledsen. Utöver det har vi rastlekvärdar med rosa västar – deras uppgift är att starta upp lek med de elever som vill. Vi har också resurspedagoger ute på skolgården. De har inga västar utan finns i närheten av barn som behöver extra stöd i de sociala relationerna på rasterna.

Vi pedagoger lägger mycket tid på att få hela basgrupperna trygga. Trygghet är viktigt och är ett av Fyrens ledljus och gäller i alla ämnen och miljöer. Te x att det är en i taget som pratar och att vi är goa i våra kommentarer till varandra. På våra GOA-pass jobbar vi mer fokuserat och fördjupat kring de sociala målen i läroplanen. Vi pedagoger lägger mycket tid på våra konferenser för att tillsammans prata om hur vi kan lägga upp arbetet för att skapa trygghet och vad vi pedagoger har uppmärksammat ”just nu” och hur vi kan komma tillrätta med ett beteende eller uppmuntra – beroende på vad det är.

Vill du läsa mer om de sociala målen i läroplanen kan du följa denna länk: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet