Månadsbrev april – En skola för alla

Skolans uppdrag är två-delat. Den ena är kunskapsuppdraget: att lära eleverna kunskap som fakta och förmågor, hur man gör något. Det andra är demokratiuppdraget: att hjälpa elever att utvecklas till delaktiga medborgare i vårt demokratiska samhälle. Skolförordningen och läroplanen är förordningar som på olika sätt konkretiserar skollagens bestämmelser. Ämnesplanerna är föreskrifter som styr undervisningen i ett enskilt ämne. Oavsett huvudman, kommunal eller friskola, styrs skolans uppdrag av skollag och läroplan.

Skolan ska fostra demokratiska medborgare och för att lyckas med det behövs olikheter i en skola och i ett klassrum. Varje barn är verkligen unikt och har samma rättigheter. Skolan ska vara en skola för alla och ska inkludera alla barn. Det finns enbart tre olika skolformer: Grundskola med förskoleklass, Grundsärskola och Sameskola. Varje skolform har sin egen läroplan.

För att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina egna förutsättningar, har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan, För eleverna kan det innebära extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som lärare och fritidspedagoger kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vi använder oss då av flera olika individuella anpassningar såsom exempelvis stöd i att påbörja uppgifter, särskild omtanke vid placering i basrum, begränsande av arbetsuppgifter, förtydligande av instruktioner, musik i hörlurar mm. Om ditt barn har anpassningar kan du se det i ditt barns IUP. Anpassningarna utvärderas och förändras eller läggs till, om vi ser behov under terminens gång. Vissa elever har behov av särskilt stöd. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Exempel på särskilt stöd kan vara regelbundet stöd av speciallärare under en längre tid, anpassad studiegång, stöd av resurspedagog mm. Flera elever kan få stöd i det vi kallar ”Lagunen”, som både kan vara en anpassning eller särskilt stöd, beroende på behov. Läs mer om vad Lagunen är och hur vi arbetar med detta, på vår hemsida https://fyrenekalmen.se/lagunen/

Pedagogiska val av anpassningar lägger vi på Fyren mycket tid på att arbeta fram. Det som är bra för alla barn kan vara helt avgörande för en del. Till vår hjälp har vi som bas en hög lärartäthet samt många hjälpmedel. Flera av hjälpmedlen/verktygen för studiero har under läsårets presenterats för er på Schoolsoft. Dessa verktyg finns alltså för alla och kan när som helst, under individuellt arbete, få användas av eleverna. Exempel på våra verktyg är: bordsskärmar, läslinjaler, rörelsehörnor, sittdynor m.m.

Vi har läst olika litteratur som ligger till grund för vårt ledarskap och val av arbetssätt. Vi är noga med att läsa litteratur som är vetenskaplig och/eller baseras på beprövad erfarenhet och Vygotskijs teorier är en stor del av vår pedagogik. Han var en rysk forskare inom den pedagogiska psykologin. Han menar till exempel att man utvecklas som bäst i den ”proximala utvecklingszonen”, den del som ligger precis ovanför det man kan och behärskar och att det eleven ännu inte kan självständigt, kan den lära sig tillsammans med andra.

Vi jobbar med KASAM – Känsla av sammanhang, som är en teori av Aaron Antonovskys (professor i medicinsk sociologi). Att lärandet för alla elever ska vara begripligt, meningsfullt och hanterbart.