Månadsbrev maj – Skolenkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäter från Skolinspektionen skickas ut vartannat år till er vårdnadshavare och det är ett av flera underlag i granskningen av skolorna som Skolinspektionen har.

Mätverktyg tycker vi på Fyren är bra, för att få en bild av hur vi som skola uppfattas av er vårdnadshavare samt hur vi ligger till nationellt och lokalt i jämförelse med andra. Skolinspektionens skolenkät är uppbyggd på samma sätt i hela Sverige. För er föräldrar är det en enkät som är riktad till förskoleklassens föräldrar och en enkät riktad till grundskolans föräldrar.

Det problematiska med enkäter kan vara utformningen av påståenden. Tex påståendet: ”Jag upplever att mitt barns mentor ger killar och tjejer samma förutsättningar” eller påståendet ”Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor säger till dem som stör på lektionerna”. Dessa saker kan ju vara svåra att uppleva då man själv som förälder inte besökt klassen eller endast gjort det någon enstaka gång. Det man då har att gå på är vad det egna barnet säger eller kanske vad någon annan förälder säger, och då kan det bli ett snett resultat.  

De frågor som handlar om påståenden som ”Mitt barn känner sig tryggt i skolan” och liknande, där blir det tydligare att kunna svara, utifrån att det inte är avhängigt av egen närvaro i skolan. Nu kan vi inte bestämma över påståendena, men det är en reflektion som vi brottas med gällande skolenkäters utformningar av påståenden.

En sak som är viktig för resultatet och som gör resultatet mera rätt, är att man svarar på de påståenden man tycker att man vet och att man inte svarar på det man inte vet. Detta utifrån att vi tar dessa enkäters resultat på stort allvar och tillsammans med alla pedagoger fördjupar vi oss i resultatet och jobbar med de toppar och eventuella dippar som skolenkäterna visar, under kommande läsår.

Antalet svaranden är såklart också avhängigt för resultatet. I nuvarande förskoleklass var det 89% som svarade och av grundskolans 1-6 vårdnadshavare var det 62% svaranden.

Resultaten på den egna skolan mäts gentemot ”samtliga skolenheters medverkande”. Det som känns mycket peppande är att i förskoleklassen så har vi, inom varje område, fått bättre resultat än samtliga skolenheters medverkande. Vi har även inom samtliga områden förbättrat vårt eget resultat jämfört med oss själva utifrån förra enkätens resultat (vt 2019).

För grundskolans enkät ligger vi bättre till jämfört med samtliga skolenheters medverkande i sju områden av nio. Dessa sju områden är: Stimulans, Anpassningar efter elevens behov, Grundläggande värden på skolan, Studiero, Trygghet, Förhindra kränkningar och Elevhälsa. I ett område ligger vi lika högt som samtliga skolenheters medverkande och det är området: Elevens utveckling. I ett område ligger vi något under och det är i området: Veta vad som krävs. Däremot har vi även här inom samtliga områden höjt vårt resultat jämför med oss själva, utifrån förra gången enkäten genomfördes – vt 2019. Det är tillfredställande att se att våra gemensamma ansträngningar lönar sig. När det gäller området Studiero som vi satsat mycket på utifrån förra gångens enkätsvar, har vi nu förbättrat det resultatet med 45 %.

Vi kommer att fördjupa oss i enkätresultaten och inte sitta nöjda, utan självklart sträva mot ännu godare resultat.

Enkäten finns att läsa i sin helhet på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-skolinspektionen?sok=SokSE

Text content