Månadsbrev oktober – Uppföljning

  Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns, detta har vi informerat om i tidigare månadsbrev. Skolenkäter från Skolinspektionen skickas ut vartannat år till er vårdnadshavare och det är ett av flera underlag i granskningen av skolorna som Skolinspektionen har. Målet med dessa enkäter är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Vi ska nu informera er om vad vi bla gjort och gör, för att få ett bättre resultat, både från dessa enkäter men även från saker som vi själva uppmärksammat.

I en av enkäterna låg vi något lågt på svaren från frågor från vårdnadshavare för åk 1-6, som gällde området: ”Veta vad som krävs”.

Där ställdes dessa tre frågor:
• Jag vet vad mitt barn behöver för att kunna nå kunskapskraven i skolan
• Mitt barns mentor/lärare informerar mig om vad som ska göras i skolarbetet
• Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i skolarbetet

Detta läsår har vi försökt att vara ännu tydligare med vad som jobbas med i vilken grupp, när vi skriver informationsbreven varannan vecka. Vi ser också till att mål finns upplagda i varje ämne i Schoolsoft, så du som vårdnadshavare i åk 1-6 kan se och följa vad vi jobbar med. Vi lägger ut fler riktade nyheter till den basgrupp som det gäller, kring skolarbetet. Nyheterna handlar då om vad vi jobbar med, hur ni kan (om ni vill) jobba med/följa upp saker vi gör i skolan och vi kan också informera om när det är dags för utvärderingar, prov mm. Vi försöker även skicka hem fler saker som vi gör i skolan, så att ni kan se vad vi jobbar med. Vi har även sett till att vi blivit mer aktiva på Fyrens Instagram, för att där med bilder visa hur vi jobbar och vad vi jobbar med och gör på hela Fyren. Vi är såklart nyfikna på om vårt arbete ger resultat. Vi kommer, senare under denna termin, att skicka ut en enkät till er vårdnadshavare med just dessa tre frågor, för att se om vi förbättrat oss på detta eller om vi ännu inte hittat en framkomlig väg.

     

Under sommaren läste och lyssnade all pedagogisk personal till litteratur. Det gemensamma temat var ”Elever som utmanar oss” och ”Skolan och hemmet”. På våra veckovisa konferenser och studiedagar diskuterar vi vad vi läst och hur vi kan omsätta detta på Fyren. Ett resultat av det var att vi införde en ny rutin, att alla för eleverna nya lotsar, ringde upp er vårdnadshavare inför eller i början av skolstarten, för att stämma av om ni har några funderingar kring skolan eller skolarbetet eller om det var något ni ville att vi skulle veta. Om du som vårdnadshavare har några tankar om hur vi ännu bättre eller på annat sätt, kan utveckla samarbetet mellan hem och skola, så får du gärna höra av dig till oss!

De dagar vi stänger tidigare jobbar vi i olika utvecklingsgrupper. Dessa gruppers fokus ser olika ut för olika läsår, baserat på behov och som sagt, resultat från framför allt Skolinspektionens enkäter. Detta läsår har vi utvecklingsgrupper som fokuserar på:
• Raster och återhämtning – denna utvecklingsgrupp uppkom efter nya tankar utifrån bland annat boken ”Elever som utmanar oss”.
• Förskoleklass – här arbetar vi vidare med svar från just eran enkät från Skolverket samt diskuterar hur vi på bästa sätt jobbar med förskoleklassens centrala innehåll.
• Miljö – vi har genom åren läst och lyssnat mycket till hur viktig miljön är för lärande. Denna utvecklingsgrupp jobbar med att uppmärksamma och se saker i vår arbetsmiljö som vi kan förbättra, för att alla elever ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för lärande.
• FFFF (Fyren främjar fysisk förmåga) – denna utvecklingsgrupp har funnits ett par år och är lika viktig fortfarande. Hur ser vi till att vi alla (elever och personal) får möjlighet till fysisk aktivitet för bättre förutsättning för lärande?
• Studiero – denna utvecklingsgrupp startade för två år sedan och har tagit tag i de dippar som då visade sig i den förra enkäten. Vi fick ett bättre resultat i den senaste enkäten, men vill såklart fortsätta jobba med att utveckla studiero, så att resultatet kan bli ännu bättre.
• Kost och hälsa – här ser vi över hur vi på bästa sätt kan utveckla att eleverna trivs, mår bra och orkar vara aktiva hela dagen på Fyren. Här har vi bland annat utformat tydligare Specialkost- och Egenvårdsplan. Vi har gått ut med information till er föräldrar om vikten av att fylla i dessa om man har barn som behöver specialkost/anpassad kost eller har kontinuerligt behov av någon typ av medicin.

Utöver dessa sex utvecklingsgrupper har vi en utvecklingsgrupp som vi kallar för Processgruppen. Det är en utvecklingsgrupp som hjälper oss i ledningen att tänka framåt och som är ett led mellan Bryggan och våra anställda. De jobbar också med hur vi på bästa sätt kan jobba med kundorientering.